top of page

Toolbox

De TEACHmi Toolbox beoogt de interculturele dimensie van de onderwijspraktijk te stimuleren door het creëren van een reeks opleidingsmaterialen, instrumenten en richtlijnen voor leerkrachten, opleiders, schoolleiders en andere professionals die zich bezighouden met de ondersteuning van nieuwkomers (tussen 12 en 18 jaar) met een migratieachtergrond.

De Toolbox behandelt 6 thema ‘s:

Young Teacher
Topics

Thema 1 tot 5 suggereren een goede praktijk en het upgraden daarvan in de context van het TEACHmi-project. Zo wordt een reeks activiteiten voorgesteld, met gedetailleerde instructies en downloadbaar materiaal, aanpasbaar aan verschillende leeromgevingen. Aan het einde van de thema ‘s kunnen gebruikers klikken op ‘Controleer je kennis!’ om te testen wat ze hebben geleerd. Via referenties en links kan men meer over het thema te weten komen.

 

Thema 6 biedt een verzameling casestudy ‘s uit de landen van de projectpartners, bedoeld om de reflectie te bevorderen over gevoelige onderwerpen in multiculturele contexten door middel van real-life scenario's en door mogelijke oplossingen/oefeningen voor te stellen om met kritieke situaties om te gaan. Voor elke casus kunnen gebruikers hun inzichten delen op het TEACHmi online forum.

Ga aan de slag met de thema ‘s!

Leer meer

Het kerndoel van de Toolbox is de integratie van leerlingen met een migratieachtergrond in het secundair onderwijs, via innovatieve middelen en activiteiten, ter ondersteuning van leerkrachten, en met speciale aandacht voor schooltalen.

Belemmeringen voor inclusie kunnen voortkomen uit de angst van de leerling voor afwijzing, academisch falen of onbegrepen worden, schaamte in verband met de noodzaak om huis en haard te verlaten of te ontvluchten, niet-gediagnosticeerde trauma's, andere taalkundige en culturele belemmeringen en verschillen in onderwijssystemen. Soms worden belemmeringen ongewild opgeworpen door leerkrachten, die geen tijd hebben om de persoonlijke verhalen van de leerlingen te leren kennen.

De integratie van leerlingen met een migratieachtergrond vereist dus onvermijdelijk een voortdurende aandacht voor veel verschillende contexten van het dagelijks leven, die verder gaan dan de schoolmuren. 

Om inclusie en interculturele kaders te bevorderen, houden wij rekening met 5 mijlpalen: Talen, Cultuur & Stereotypen, Diversiteit, Participatie, Reflectie & Toepassing.

Thema 1 introduceert het concept "schooltaal". Om het leren van de taal van het gastland door studenten te bevorderen, stellen wij de goede praktijk van peer-to-peer-mentoring voor, gebaseerd op het goede voorbeeld van het TANDEM NOW-project. Peer-mentoring zal unieke mogelijkheden creëren voor het opbouwen van banden tussen leeftijdsgenoten.

 

Thema 2 "Culturen begrijpen - wat zijn ze?" gaat over het complexe begrip cultuur. Inzicht in de betekenis van cultuur is essentieel om gezonde relaties met andere mensen aan te gaan en onze identiteit vorm te geven. Verhalen vertellen kan bijdragen tot het verminderen van vooringenomen beelden en stereotypen, het waarderen van diversiteit en het ontwikkelen van empathie in de klas.

Toch worden culturele diversiteit en intercultureel leren voor velen onvermijdelijk geassocieerd met een potentieel conflict. Interculturele competenties zijn van fundamenteel belang om grote conflicten te voorkomen. Thema 3 heeft tot doel het intercultureel bewustzijn en de interculturele gevoeligheid te versterken, uitgaande van de goede praktijk van de "analyse van kritieke incidenten" van Cohen-Emrique.

Om de vaardigheden van leerkrachten op het gebied van diversiteitsmanagement en culturele bemiddeling te versterken, stelt Thema 4 het gebruik van herstelcirkels voor als een goede praktijk om kritische culturele verschillen om te zetten in een kans voor persoonlijke ontdekking, begrip voor anderen, en voor algemene groei en ontwikkeling.

Thema 5 past een "spelend leren"-aanpak toe om onderwijs te geven over EU-waarden en actief burgerschap en om een sterk gevoel van gemeenschappelijke samenhorigheid te creëren.

Ten slotte zullen leerkrachten, door het analyseren van verschillende scenario's uit het echte leven in Thema 6 beter in staat zijn gevoelige onderwerpen van multiculturele contexten te herkennen en hun eigen oplossingen te bedenken om hiermee om te gaan.

bottom of page