top of page

Casestudy nr.6

Het verhaal van Yaldaz

Bulgarije

Pedagogische Hogeschool Pleven, Universiteit Veliko Tarnovo

muslim-children-studying-classroom.jpg

Sleutelwoorden

Etniciteit, migratie, vooroordelen, intolerantie, stereotypen, school, onderwijs, racisme

Betrokken school

Basisonderwijs

Gedetailleerde beschrijving van de situatie

Yaldaz is 11 jaar oud. Ze is geboren in een gezin van etnische Turken die naar Duitsland emigreerden toen ze 3 jaar oud was. Na twee keer naar Bulgarije en vervolgens naar Duitsland te zijn gegaan, keerde het gezin in 2019 uiteindelijk terug naar Bulgarije. Ze vestigden zich in een kleine stad met een overwegend Bulgaarse bevolking. Yaldaz is ingeschreven in groep 5 in een scholengemeenschap.

Het verblijf van het meisje op school gaat gepaard met veel moeilijkheden en uitdagingen. Yaldaz spreekt niet goed Bulgaars. Haar klasgenoten accepteren haar niet - ze wordt uitgelachen omdat ze de taal niet kent en ze heeft geen vrienden, hoewel er verschillende etnische achtergronden in de klas zijn. Sommige van haar klasgenoten pesten haar. Sommige leraren in de afzonderlijke vakken tonen tekenen van onverdraagzaamheid.

Tijdens het eerste semester haalt Yaldaz slechte cijfers voor verschillende vakken. Tegelijkertijd behaalt Yaldaz goede resultaten voor Duits, de taal die haar ouders als tweede vreemde taal hebben gekozen. De leraar moedigt haar voortdurend aan en het meisje gaat met plezier naar de lessen Duits. De leraar vertoont ook een positieve houding ten opzichte van de leerling. Vanaf het begin toonde de leerkracht begrip en bereidheid om het kind en het gezin te ondersteunen zodat de aanpassing aan de nieuwe omgeving gemakkelijker wordt.

Moeilijkheden in het leerproces en de negatieve houding van de klas demotiveren Yaldaz en zij gaat met toenemende tegenzin naar school. Na een aantal opeenvolgende dagen waarop zij door haar klasgenoten werd beledigd en door de leraar Bulgaars werd vernederd omdat zij de in de klas opgelegde taak niet aankon, verklaarde Yaldaz thuis dat zij niet langer naar school wilde gaan.

De ouders van het meisje zijn erg bezorgd en praten met een leraar. De volgende acties worden ondernomen:

 • De klassenleraar informeert de schoolleiding over de situatie en zoekt hulp bij het inschakelen van de nodige pedagogische specialisten met ondersteunende functies.

 • De schoolpsycholoog voert verschillende individuele gesprekken met de leerling, waardoor zij haar aanvankelijk voornemen wijzigt.

 • De psycholoog voert individuele gesprekken en overlegt met leerlingen die Yaldaz systematisch pesten.

 • Specialisten van het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning zijn uitgenodigd, die in verschillende sessies met leerlingen uit de klas van Yaldaz  werken om begrip en tolerantie te bevorderen.

 • De nodige procedurele maatregelen zijn genomen om de leerling op te nemen in aanvullende vormen van algemene ondersteuning overeenkomstig de verordening inzake inclusief onderwijs; er worden aanvullende lessen en begeleiding in de Bulgaarse taal gegeven.

 • De schoolleiding organiseert twee trainingen voor het pedagogisch team om de interculturele competenties en de vaardigheden voor het werken in een multiculturele omgeving te vergroten.

 • Op initiatief van de leraar Duits wordt Yaldaz in een van de lessen uitgenodigd om voor de groep haar herinneringen aan Duitsland te delen en foto's uit haar kindertijd daar te laten zien.

Wat ging er mis? Wat zou jij doen?

Deel uw ideeën en suggesties op het TEACHmi online Forum!

Hier zijn enkele vragen voor zelfreflectie:

 • Ken je zulke gelijkaardige situaties?

 • Wat zijn volgens jou de meest problematische momenten in deze case?

 • Vind je de genomen maatregelen toereikend?

 • Welke oplossingen stel je voor?

Eerste reactie

Hoewel alle noodzakelijke voorwaarden aanwezig zijn – de regelgeving (verordening inzake inclusief onderwijs), leraren en pedagogische specialisten met ondersteunende functies - zijn er ook factoren die het welslagen van het proces belemmeren. Het gaat vooral om stereotypen en vooroordelen tegen leden van andere etnische groepen, die tot uiting komen in onbegrip, intolerantie en negatief gedrag, dat zich in verschillende vormen manifesteert: verwaarlozing, belediging, agressie, pesterijen, stereotypen en vooroordelen.

Voorgestelde oplossing

Op basis van de informatie van de klassenleraar heeft de schoolleiding adequate maatregelen genomen die alle probleemgebieden bestrijken - individueel werk met de leerling; vormen van pedagogische ondersteuning om leermoeilijkheden te overwinnen; individueel en groepswerk met de klas voor de verbetering van het klasklimaat; opleiding voor leraren om de interculturele competenties te vergroten; initiatieven om de leerling aan te moedigen en haar motivatie voor leeractiviteiten te vergroten. De doeltreffendheid en efficiëntie van deze maatregelen hangt in hoge mate af van hun systematische karakter, hetgeen betekent dat sommige ervan een permanent karakter moeten hebben.

Waarom is deze casestudy relevant?

Dit voorbeeld geeft informatie over enkele probleemgebieden in onderwijsinstellingen die het proces van onderwijsintegratie voor leerlingen met verschillende etnische achtergronden belemmeren. Het biedt ook specifieke oplossingen die via het TEACHmi-project kunnen worden ontwikkeld en verspreid.

bottom of page