top of page

Casestudy nr. 8

Beleidsdocument voor de integratie van studenten met een migratieachtergrond

Cyprus

Enoros Consulting Ltd

row-happy-young-teacher-schoolchildren-standing-by-blackboard.jpg

Sleutelwoorden

Taalkundig onbegrip, Stereotypen, vreemdelingenhaat, racisme, onderwijs, school, leraren

Betrokken school

Schoolbeleid

Gedetailleerde beschrijving van de situatie

In mei 2016 heeft het Pedagogisch Instituut van Cyprus (dat zich richt op de ontwikkeling van alle onderwijsniveaus en zijn belangrijkste activiteiten concentreert op bijscholing van leraren, onderwijsonderzoek, onderwijsdocumentatie en onderwijstechnologie) samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (MoEC) een beleidsdocument opgesteld. Het document behandelt de integratie van leerlingen met een migratieachtergrond in het Cypriotische onderwijssysteem en is een referentiekader voor leraren en schoolleiders in het besluitvormingsproces betreffende de integratie van die specifieke leerlingen. Het beleidsdocument omvat het volgende: 1) inleiding, 2) beschrijving van de huidige situatie in de openbare scholen op Cyprus, 3) het nieuwe voorstel over de opvang van kinderen met een migratieachtergrond in het Cypriotische onderwijssysteem en het onderwijs van Grieks als tweede taal, en 4) slotopmerkingen. Het beleidskader van het MoEC voor de integratie van leerlingen met een migrantenachtergrond in de Cypriotische samenleving valt onder het volgendevijf prioritaire assen:

 1. Grieks leren

 2. Opvang van nieuwaangekomen kinderen met een migratieachtergrond

 3. Opleiding van leraren

 4. Verzameling en analyse van gegevens over de behoeften van leerlingen met een migratieachtergrond

 5. Interculturele aanpak van nieuwe curricula

De gestelde prioriteiten zijn eerder de uitvoering dan de loutere formulering van beleid, met de nadruk op toegang, leren en integratie van mensen met een migratieachtergrond in de school. De basisbeginselen zijn het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs, het benutten van diversiteit en heterogeniteit in de school, en het nemen van gerichte maatregelen voor kinderen met een migratieachtergrond in combinatie met integratiestrategieën.

In overeenstemming hiermee heeft het nieuwe voorstel de volgende doelstellingen:

 

 • De migratiepopulatie per schooleenheid (bijvoorbeeld schooleenheden met een continue stroom vluchtelingen/migranten en scholen met inwonende mensen met een migratieachtergrond) op uniforme wijze in kaart brengen om de toegepaste maatregelen te kunnen differentiëren, met gemeenschappelijke assen voor alle niveaus.

 • Informatie verzamelen over het profiel van de leerlingen (communicatie met ouders/voogd, sociale diensten, verkenning van de sociaal-politieke context van het land), over hun levensomstandigheden in het gastland en hun vooruitgang in diverse vaardigheden.

 • Elk racistisch incident bestrijden waarvan zij het slachtoffer kunnen worden, via het antiracistisch beleid van het ministerie van Onderwijs en Cultuur: "Gedragscode tegen racisme en een gids voor het beheer en de registratie van racistische incidenten".

 • Herziening van de termen die in het officiële taalidioom van het ministerie van Onderwijs worden gebruikt met betrekking tot leerlingen met een migratieachtergrond

 • Een netwerk van "mentoren" ontwikkelen (mentor-klasgenoot, mentor-onderwijzer en  gemeenschapsmentor) die vooral tijdens de eerste voorbereidende fase van dit initiatief betrokken worden.

 • De samenwerking van de school met de lokale overheid om de school open te stellen voor de gemeenschap, met als doel de ouders te ondersteunen en te betrekken.

Er wordt specifiek voorgesteld om volwassenen in dienst te nemen die afkomstig zijn uit de landen van de leerlingenpopulatie en die met specifieke werktijden en taken kunnen werken in scholen op alle onderwijsniveaus. De meeste van hun taken zullen verband houden met vertaling, onder meer van diverse formulieren, gidsen, en circulaires voor leerlingen en ouders, communicatie tussen school en ouders, betrokkenheid bij het leerproces in de klas, en de ondersteuning van leerlingen in het algemeen. Zij zullen kunnen optreden als contactpersonen en informatie verstrekken over onderwerpen die de individuele leerling aangaan, maar ook over algemene culturele kwesties waarmee de school en het onderwijs rekening moeten houden.

Om de taalbarrière op school aan te pakken stelde het Pedagogisch Instituut aan de leerkrachten voor om een ‘sleutelhanger’ aan de leerlingen met een migratieachtergrond te geven. De leerkracht zou bijvoorbeeld een sleutelhanger kunnen maken met verschillende afbeeldingen (kraanwater, toilet, boek, potlood, enz.) die het voor het kind gemakkelijker maken om in de schoolomgeving te functioneren. Als het kind water wil drinken, kan het de leerkracht het plaatje met het kraanwater laten zien. De leerkracht zegt het woord "water" of het woord "kraanwater" in de taal van het gastland, zodat het kind de taal van het gastland gemakkelijker kan leren.

Ken je soortgelijke maatregelen in jouw land?

Deel uw inzicht op TEACHmi online Forum!

Hier zijn enkele vragen voor zelfreflectie:

 • Heb je soortgelijke richtlijnen op jouw school?

 • Zou je iets veranderen? Worden ze gerespecteerd?

 • Ben je op de hoogte van uw TCN-leerlingen? Hoe verzamel je informatie over hun achtergrond en voortgang? Werk je daarbij samen met jouw collega's?

 • Bevordert jouw school initiatieven die specifiek gericht zijn op de integratie van TCN-leerlingen en hun familie? Zo ja, kan je iets bedenken om te veranderen of te verbeteren? Zo nee, hoe probeer je met hen te communiceren? Wat zijn de belangrijkste obstakels die jij en jouw collega's daarbij in de weg staan?

Eerste reactie

Na een grote toestroom van migrantenkinderen op Cyprus heeft het ministerie van Onderwijs en Cultuur (MoEC) samen met het Pedagogisch Instituut op Cyprus een beleidsdocument aangenomen en heeft het ministerie verklaard zich te zullen inzetten voor een soepele integratie van leerlingen met een migratieachtergrond in het Cypriotische onderwijssysteem. Het beleidsdocument beoogt een kader te bieden voor elke actie die binnen het Cypriotische onderwijssysteem wordt ondernomen met betrekking tot de integratie van leerlingen met een migratieachtergrond. Het uiteindelijke doel is dit document te gebruiken als referentiekader in het besluitvormingsproces over de integratie van leerlingen.

Voorgestelde oplossing

De leerkrachten gebruiken en volgen het beleidsdocument op school om te helpen bij de integratie van leerlingen met een migratieachtergrond. Deze toolbox kan praktische richtsnoeren bieden voor taalonderwijs aan leerlingen met een migratieachtergrond en voor het omgaan met diversiteit in de klas. Voor meer informatie, zie thema 1 en 4.

Waarom is deze casestudy relevant?

Deze casestudy benadrukt enkele richtlijnen die leraren op scholen zouden moeten volgen volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport.

bottom of page